लोहोरुङ - नेपाली - अङ्ग्रेजीचइबानtsʌibanʌक्रि.वि.साँच्‍चैactually, truly, really, indeed
चइरःtsʌirʌːक्रि.वि.नराम्रो गरीbadly
चउनाtsʌunaक्रि.वि.खुच्‍चिङ‌word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others
चःक्‍चीवासीtsʌːk‍tsiwasiना.अलैँचीcardamom
चःक्‍टाङ्‍गॆtsʌːkʈaŋgɛना.एक प्रजातिको फट्याङ्‍ग्रो‌a kind of grasshoper1.6.6पशु समूह
चक्‍टीॽमाtsʌkʈiʔmaचक्टीकुङ्‌चक्टीसु1sg presचक्‍टीकुङ्‌3sg pastचक्‍टीसुक्रि.जोड्‍नुjoin, add2.5.6.6दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम
चक्‍माtsʌk‍maचगुॽङाचगु1sg presचगुॽङा3sg pastचगुक्रि.जोड्‍नुto add, to annex to join7.5.2.1सम्‍बन्‍ध
चखॆॽमाtsʌkʰeʔmaना.सिस्‍नुnettle1.5वनस्‍पति
चःग्‍माtsʌːg‍maचःग्‍ङाचःगु1sg presचःग्‍ङा3sg pastचःगु2क्रि.मुछ्‌नुto knead, to squeeze and press (flour, etc.) by putting water in it, 6.6.2.4माटोको काम गर्नु
चनुऎtsʌnuɛवि.स्वादिलोdelicious3.4.1.1मन पर्नु, माया गर्नु
चबॽलाtsʌbʌʔlaना.कालो गुर्जोa kind of yam5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
चम्‍खॆॽमॆtsʌmkʰɛʔmɛक्रि.मक्‍किनुto be decayed5.4.4दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु
चरुङ्‍चुरtsʌruŋtsurʌवि.गाह्रोdifficult, hard uneasy
चरूम्‌tsʌruːm‌ना.अन्‍नgrain
चःरॆक्‍पाtsʌːrɛkpaना.नक्‍कलेimitating, behaving in a romantic way, pompous, showy, flirting, flaunting 2.6.2.2यौन आकर्षण्‍ा
चःरॆॽमाtsʌːrɛʔmaना.नक्‍कलीnot real or genuine, false, counterfeit, forged, unnatural, artificial 2.6.2.2यौन आकर्षण्‍ा
चरेम्‍फेॽवाtsʌrempʰeʔwaना.माउसुलीgecko, kind of reptile, house lizard 1.6.1.1.4लोखर्के
चलेप्‍पाtsʌleppaना.जेष्ठ महिना mid may to mid April 8.3.3.3वर्ण वा रङ्ग
चसुम् नाचाtsʌsum natsaना.बाली पूजामा नाचिने नाचa variety of dance performed in a worship at bali4.2.3.5संगीतात्‍मक उपकरणहरू
चःॽमाtsʌːʔmaचःॽङाचःगु1sg presचःॽङा3sg pastचःगु1क्रि.ठेल्‍नुto push, to shove, to elbow7.2.2.5.1झर्नु
चॽमॆtsʌʔmɛक्रि.घचेट्‍नुto push, to shove, to move forward by pushing6.8.9.4बलपूर्वक लिनु
चःॽहाङ्‍मॆtsʌːʔhaŋ‍mɛक्रि.घचेटी पठाउनुto push2.6.6.5मुर्दा गाड्‌नु
चाtsaना.धानको बोटpaddy plant
चाइयॆtsaijɛचाःॽङाचाउ1sg presचाःॽङा3sg pastचाउ2क्रि.भान्‍सा गर्नुto eat5.2.2खानु
चाइरोtsairoवि.कठिनaborious, difficult, burdensome6.1.3कठिन, असम्‍भव