लोहोरुङ - नेपाली - अङ्ग्रेजीछक्‍मावाtsʰʌkmawaक्रि.वि.हौसलाspirit, encouragement, enthusiasm, morale3.4.1.4.2उत्‍साहित
छक्‍मावामॆtsʰʌkmawamɛवि.निरुत्‍साहीdiscouraged3.4.1.4.2उत्‍साहित
छबोक्tsʰʌbokना.फर्सीpumpkin6.2.1.3सब्‍जी उमार्नु
छाक्‍कॆtsʰakkɛवि.चाम्रोdry and hard, stiff, tough8.3.6.2कडा, खँदिलो
छाक्‍खॆॽमॆtsʰakkʰɛʔmɛक्रि.कडा हुनुto become hard1.2.3ठोस, तरल, ग्‍याँस
छागुऎtsʰʌguɛवि.परिश्रमीlaborious3.1.1व्‍यक्तित्‍व
छाप्रासॆलाफुtsʰaprasɛlapʰuना.बान्‍द्रेको रुखa kind of tree
छाबक्‍मी उम्‍चाtsʰabʌkmi umtsaना.फर्सीको बियाँseeds of pumkin5.2.3.1.1बियाँबाट खाना
छाबोक्tsʰabokना.फर्सीpumpkin5.2.3.1.3सागसब्‍जीबाट खाना
छाराक्‍फुtsʰarakpʰuना.नेभारोfig tree1.5वनस्‍पति
छीःॽवाtsʰiːwaना.शितdew , with, in company or possession of, white, bright, clean, pure, the light half of the month (from new to full moon)1.1.3.3पानी
छुकुवाtsʰukuwaना.लोहोरुङ्‌ जातिको उपथरa surname of Lohorung
छेलेक्वाtsʰelekwaना.पौषthe ninth solar month of the Hindu year (December-January)8.3.3.3वर्ण वा रङ्ग
छेव्रा सासेक्‍लाफुtsʰewra sasek‍lapʰuना.सिन्‍कौली1.5वनस्‍पति
छोम्‍कुऎtsʰomkuɛवि.तीखोsharp-sighted6.4.1सिकार खेल्‍नु
छोम्‍नीtsʰomniना.तीखो नभएकोunsharpen6.4.1सिकार खेल्‍नु
छोम्‍माtsʰommaछोमुकुङ्‌छोमु1sg presछोमुकुङ्‌3sg pastछोमुक्रि.तिखार्नुsharpen5.2.2.5भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु
छोम्‍मॆtsʰommɛक्रि.तीखो बनाउनुmake sharp6.6.3काठको काम गर्नु
छोॽवाtsʰoʔwaना.उखुsugar-cane5.2.3.1.4पातहरूबाट खाना