लोहोरुङ - नेपाली - अङ्ग्रेजीपःकॆॽमाpʌːkɛʔmaपःकॆॽमीकुङ्‌पःकॆमीट्‌टु1sg presपःकॆॽमीकुङ्‌3sg pastपःकॆमीट्‌टुक्रि.कपास फुट्‍नुcotton break6.2.1बढिरहेको बाली
पःक्‍कॆॽमाpʌːkkɛʔmaपःक्कॆॽङापःक्‍कारा1sg presपःक्‍कॆॽङा3sg pastपःक्‍काराक्रि.प.उठेर आउनुstand up and come8.4.1.8विशेष दिनहरू
पःक्‍पक्pʌːkpʌkना.फोकोblister
पक्‍पक्‍माpʌkpʌkmaना.उठेको भागpart of ridge2.1.3.2खुट्टा
पक्‍बखुबाpʌkbʌkʰubaवि.विस्‍फोटकexplosive6.6.2.9रसायनिक पर्दाथहरूको काम गर्नु
पक्‍माpʌkmaपकुङ्‌पगु1sg presपकुङ्‌3sg pastपगुक्रि.फुट्‍नुexplode
पःक्‍मॆpʌːkmɛक्रि.फुटाउनुto break
पक्‍लुङ्‌pʌk‍luŋ‌ना.पहराrock hill
पःग्‍माpʌːgmaपःगुॽङापःगा1sg presपःगुॽङा3sg pastपःगाक्रि.उठ्‍नुto stand up, wake up7.1.3ढल्‍कनु
पःग्‍मॆpʌːgmɛक्रि.उठ्‌नुstand up, wake up
पङ्‌pʌŋ‌ना.शून्यzero , nought, nil, zero, empty, vacant
पङ्‍पङ्‍पाpʌŋpʌŋpaना.थुम्‍काheap8.3.1.4.2झुकाउ, भिरालो
पङ्‌पङ्‌पाpʌŋ‌pʌŋ‌paना.डाँडाhill
पःङ्‍माpʌːŋ‍maपःङ्‍कुङ्‌पःङु1sg presपःङ्‍कुङ्‌3sg pastपःङुक्रि.पड्‍काउनुto brust6.4.1सिकार खेल्‍नु
पटुक्‍लाpʌʈuklaना.मंसिरeight month of Nepali calender (November-December)8.3.3.3वर्ण वा रङ्ग
पट्‌लुङ्‌pʌʈ‌luŋ‌ना.सुरुवालtrousers
पडेम्‍माpʌɖem‍maना.एक प्रकारको कोदोa kind of millet
पनासीpʌnasiना.कटहरjack-fruit1.5वनस्‍पति
पप्‍पालाpʌppalaना.चन्‍द्रमाmoon1.1आकाश
परक्‍माpʌrʌkmaपरक्‍ङापरका1sg presपरक्‍ङा3sg pastपरकाक्रि.आरम्‍भ गर्नुto begin8.4.6.1केही चीजको शुरुवात
पःरक्‍माpʌːrʌk‍maपःरक्‍ङापःरकु1sg presपःरक्‍ङा3sg pastपःरकुक्रि.थाल्‍नुbegin
परसहीpʌrʌsʌhiना.रायो सागmustard leave5.2.3.1.4पातहरूबाट खाना
पःहेँफुpʌːhẽpʰuना.ढाल्‍नेa kind of tree5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
पॽमॆpʌʔmɛक्रि.फुटाउनुto break1.6.3.1अण्‍डा
पःॽलॆॽमाpʌːʔlɛʔmaपःॽलॆॽङापःॽलाःरा1sg presपःॽलॆॽङा3sg pastपःॽलाःराक्रि.उठ्‌नुstand up7.2.3.5अतित वित्‍नु