लोहोरुङ - नेपाली - अङ्ग्रेजीयक्‍टॆॽमाjʌkʈɛʔmaयक्टॆकुङ्‌यक्टॆटु1sg presयक्‍टॆकुङ्‌3sg pastयक्‍टॆटुक्रि.खोजेर ल्याउनुseek and bring7.6.1खोज्‍नु
यक्‍पक्‍माjʌkpʌk‍maयक्पकुङ्‌यक्पकु1sg presयक्‍पकुङ्‌3sg pastयक्‍पकुक्रि.खोज्‍नु सुरु गर्नुstart to seek9.1.2.3सृजना गर्नु
यक्‍माjʌkmaयगुकुङ्‌यगु1sg presयगुकुङ्‌3sg pastयगुक्रि.खोज्‍नुseek7.6.1खोज्‍नु3.5.1.5.2खोल्नु (कुरा)3.2.2.1अध्‍यान
यक्‍माखोम्‍माjʌk‍makʰommaखोम्‍कुङ्‌खोमु1sg presखोम्‍कुङ्‌3sg pastखोमुक्रि.जोरजाम गर्नुcollect4.3.4असल गर्नु
यक्‍सॆक्‍पाjʌk‍sɛk‍paना.डोकोwicker basket
यङ् उक्‍मानुङ्jʌŋ ukmanuŋक्रि.केही नभनीsaying nothing2.3.2.5शान्‍त
यङ्‌ उःगॆjʌŋ uːgɛक्रि.वि.चुपsilent, muteness, quietness, , silence, quietness, muteness
यङ्‌उक्‍माjʌŋ‌ukmaयङ्‌उगुॽङायङ्‌उगा1sg presयङ्‌उगुॽङा3sg pastयङ्‌उगाक्रि.चुप लाग्‍नुkeep quit7.2.1.1हिँड्‌नु
यङ्‌खुबाjʌŋ‌kʰubaना.बोक्‍नेcarrier
यङ्‌नीबाjʌŋ‌nibaना.साढु भाइhusband of wife's younger sister
यङ्‌नीमाjʌŋ‌nimaना.जेठानी देवरानीhusband's brother's wifes
यङ्‍पॽमाjʌŋpʌʔmaयङ्पःॽङायङ्पकु1sg presयङ्‍पःॽङा3sg pastयङ्‍पकुक्रि.काम्‍न थाल्‍नुto begin to shiver2.5.6रोगका लक्षणहरू
यॽलामाjʌʔlamaयॽलाकुङ्‌यॽलाउ1sg presयॽलाकुङ्‌3sg pastयॽलाउक्रि.खोजेर ल्याउनुseek and bring7.2.4यात्रा
याःjaːना.मुखmouth7.2.1.5ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु2.1.1.4मुख1.6.2पशुको भागहरू
याइडामॆjaiɖamɛक्रि.छोडि राख्‍नुleave7.2.3.4सर्नु
याइमॆjaimɛक्रि.छोड्‌नुgive up
याकामाjakamaयाकाःॽङायाकासा1sg presयाकाःॽङा3sg pastयाकासाक्रि.कराउनुshout2.6.6.4शोक गर्नु
याकुचॆप्‍पाjakutsɛppaवि.भकभकेhalf mute3.1.1व्‍यक्तित्‍व
याक्‍खाबाjakkʰabaना.राईtribe (among Kirat community)4.1.2मानिसको प्रकार
याक्‍खॆवाटाङ्‌पाjak‍kʰɛwaʈaŋ‌paवि.बोल्‍न जान्‍नेwell speaker
याक्‍चाबॽमॆjaktsabʌʔmɛक्रि.रिसाउन थाल्‍नुto begin to be angry
याक्‍चामाjaktsamaयाक्चाःङायाक्चाउ1sg presयाक्‍चाःङा3sg pastयाक्‍चाउक्रि.रिसाउनुangry5.2.6उत्तेजक
याक्‍टामाjak‍ʈamaयाक्‍टाःॽङायाक्‍टाआ1sg presयाक्‍टाःॽङा3sg pastयाक्‍टाआक्रि.गल्‍नुtired 2.6.6.2मुर्दा
याक्‍टाम्‍पाjakʈampaवि.थकितtired2.4.3बलवान
याक्‍लासाjaklasaना.भाद्राmid august and september8.3.3.3वर्ण वा रङ्ग