लोहोरुङ - नेपाली - अङ्ग्रेजीसक्‍टामाsʌk‍ʈamaसक्‍टाॽङासक्‍टाआ1sg presसक्‍टाॽङा3sg pastसक्‍टाआक्रि.घुस्रिएर आउनुwithout invite come to associate
सक्‍ढीम्‍माsʌk‍ɖʰim‍maसक्‍ढीङ्‌कुङ्‌सक्‍ढीन्‍टु1sg presसक्‍ढीङ्‌कुङ्‌3sg pastसक्‍ढीन्‍टुक्रि.खाँदी झर्नुpress down7.4हुनु
सक्‍पाsʌkpaना.यतिascetic , ascetic, larger hairy man-like or bear-like creature reported (perhaps supposed) to live in the Himalayan regions1.6.1.1.1उच्‍च जातको जन्‍तु
सक्‍माsʌkmaना.सासbreath1.2.3ठोस, तरल, ग्‍याँस
सःक्‍मासामाsʌːkmasamaक्रि.वि.श्‍वसप्रश्‍वासrespiration2.2.1सास
सक्‍हीःरसक्‍माsʌk‍hiːrʌsʌk‍maसक्‍हीःरसकुङ्‌सक्‍हीःरसगु1sg presसक्‍हीःरसकुङ्‌3sg pastसक्‍हीःरसगुक्रि.भकुर्नुeat largely of
सःग्‍माsʌːg‍maसःगुॽङासःगा1sg presसःगुॽङाक्रि.धुनुto wash, to cleanse, to rinse2.6.3जन्‍म2.6.4.1.1शिशुको रेखदेख5.6सफा गर्नु2.2.8दिसा गर्नु, दिसा
सग्‍मारsʌg‍marʌक्रि.खाँद्‌दाwhen press2.2.1सास
सःग्‍मॆsʌːg‍mɛक्रि.धुनुto wash, to cleanse, to rinse5.4.3.3केश रङ्गाउनु
सःग्‍सीहोप्‍सीsʌːgsihop‍siक्रि.वि.नुहाई धुवाईbathing and washing7शारीरिक कार्यहरू
सङलsʌŋʌlʌक्रि.हल्‍लिओस्‌may shake7.2.1चालचलनको ढाँचा
सङानॆsʌŋanɛक्रि.चलमलाउshake (more than two people)
सङोsʌŋoक्रि.हल्‍ल हैshake (for one guy)
सङ्‌ऎsʌŋ‌ɛवि.चल्‍नेshaker7.3चल्‍नु
सङ्‌कsʌŋ‌kʌक्रि.वि.पनिalso
सङ्‌टीॽमाsʌŋ‌ʈiʔmaक्रि.वि.बलिदानsacrifice
सङ्‌नीsʌŋ‌niक्रि.चल्‍दैनunshake1.6.4पशुको क्रियाकलापहरू
सङ्‌नॆsʌŋ‌nɛवि.नहल्‍लिनेunshaker7.3चल्‍नु7.2.6.4मुक्त गर्नु
सङ्‍पॽमाsʌŋpʌʔmaक्रि.चलमलact of shaking or stirring2.5.6.4विवेक गुमाउनु
सङ्‌पॽमाsʌŋ‌pʌʔmaसङ्‌पॽङासङ्‌पका1sg presसङ्‌पॽङा3sg pastसङ्‌पकाक्रि.चल्‍न थाल्‍नुbegin to shake5.6.2नुहाउनु
सङ्‍पीsʌŋpiक्रि.वि.मास्‍तिरtowards the upper side7.3.2कनै दिशामा केही वस्‍तु चल्‍नु
सङ्‍पीऎsʌŋpiɛक्रि.वि.माथिल्‍लोupper8.6.2शिखर
सःङ्‍भुङ्‍पाsʌːŋbʰuŋpaना.थुप्रोpile8.1.3.3चीजहरूको समूह
सङ्‌माsʌŋ‌maसङ्‌ङासङा1sg presसङ्‌ङा3sg pastसङाक्रि.चल्‍नुwave1.6.2.1चराको अङ्गहरू
सःङ्‍माsʌːŋ‍maसःङ्‍ङासःङा1sg presसःङ्‍ङा3sg pastसःङाक्रि.हल्‍लिनुshake7.5.6बदली, प्रतिस्‍थापन